Algemene voorwaarden & GDPR

Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden door de bezoeker. Bij strijdigheid van één of meerdere clausules met de bepalingen van het dwingend recht wordt de desbetreffende clausule voor niet geschreven gehouden, zonder evenwel te raken aan het bestaan van de overige bepalingen.

Citynest behoudt zich het recht voor om gebruiksvoorwaarden ten allen tijde te veranderen. De bezoeker wordt geacht de gebruiksvoorwaarden voor elk gebruik te raadplegen.

Copyright

Alle inhoud en vormgeving van deze website zijn eigendom van de besloten vennootschap Citynest, Kortrijksesteenweg 1004, 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0887.584.543. Deze mogen onder geen enkel beding zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Citynest worden gebruikt door derden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten zal worden vervolgd.

Inhoud

Citynest hecht veel waarde aan het verstrekken van correcte informatie aan derden en levert daarvoor de nodige inspanningen. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op deze website ten allen tijde correct, actueel of volledig of op uw persoonlijke situatie van toepassing is. De inhoud van deze website is een momentopname en is steeds van algemene aard.

De informatie op de website houdt geenszins een eenzijdig aanbod tot verkopen in. Afbeeldingen, afmetingen, indelingen, plannen en dergelijke vermeld op de website zijn slechts indicatief. De vooropgestelde prijzen op onze website zijn nettoprijzen (exclusief notariskosten, registratierechten, kosten leveringsplicht, aansluitingskosten, btw) en zijn slechts indicatief. Voor individuele inlichtingen dient u met Citynest contact op te nemen via info@citynest.be zodat wij u de juiste informatie op maat kunnen verstrekken.

Citynest behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website ten allen tijde te veranderen of te verwijderen.

Derden

Citynest is op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik of misbruik van, noch voor elke verwijzing naar de website door derden, bijvoorbeeld door malware, hacking, fraude, verspreiding van virussen, verkeerde informatieverstrekking door externen, enz.

Citynest is niet aansprakelijk voor het gebruik noch de inhoud van websites waarnaar op de website van Citynest wordt verwezen. Het openen van een link of het gebruik van applicaties of websites  van derden is geheel de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.

In geval van schade als gevolg van het gebruik van deze website en die te wijten is aan een grove fout van Citynest of zijn vertegenwoordigers, is de aansprakelijkheid van Citynest beperkt tot de rechtstreekse materiële schade van de gebruiker en tot een bedrag van maximaal vijftig euro per gebruiker. Citynest is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van deze website en die te wijten is aan een lichte fout of nalatigheid van Citynest of zijn vertegenwoordigers.

Cookies

Citynest maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Citynest gebruikt cookies om statistieken van het websiteverkeer bij te kunnen houden. De bezoeker kan deze cookies uitzetten via zijn browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Citynest gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Citynest heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

GDPR

Citynest hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens zodat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Citynest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door uw persoonsgegevens aan Citynest te verstrekken geeft u uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierna vermelde doeleinden.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten.

Verwerkingsdoeleinden

Citynest verkoopt en verbouwt panden die aangekocht worden van derden. In dit kader verzamelt en verwerkt Citynest uw persoonsgegevens met het oog op onder andere informatieverstrekking, het opstellen van overeenkomsten m.b.t. de werken en/of eigendomsoverdracht, de overdracht van internet-, elektriciteit-, gas- en watervoorziening, de communicatie met het notaris- en immobiliënkantoor, het zoeken van een geschikt pand voor de kandidaat-koper, dienst na verkoop, marketing en dergelijke meer.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer, ondernemingsnummer, rekeningnummer, geboortedatum en -plaats, …

Citynest verzamelt, verwerkt en bewaart enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de vooropgestelde doelstellingen te vervullen.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Citynest verbonden zijn of met enige andere partner van Citynest.

Met elke partij is er een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken zijn opgenomen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
Citynest garandeert dat deze verwerkers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Citynest verbindt zich ertoe uw gegevens niet te delen anderen, behoudens in de gevallen door de wet voorzien.

Bewaarperiode

Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk om de vooropgestelde doeleinden te bereiken, tenzij hiervoor afwijkende wettelijke termijnen zijn voorzien (onder andere op het gebied van boekhouding).

Beveiliging van de gegevens

Citynest heeft de gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen om u te beschermen. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

U kan hiervoor een gedateerd en ondertekend schrijven richten naar info@citynest.be of Citynest, Kortrijksesteenweg 1004, 9000 Gent. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de gebruiksvoorwaarden of over de inhoud van de website kunt u contact opnemen met Citynest:

Kortrijksesteenweg 1004, 9000 Gent
info@citynest.be
Ondernemingsnummer 0887.584.543
RPR Gent, Afdeling Gent